06/09/2017
JESENNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRIAMO NA VAŠEJ ULICI Spoločnosť DETOX s.r.o. oznamuje obyvateľom mesta Banská Bystrica, že mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok pre fyzické osoby – občanov mesta Banská Bystrica bude prebiehať...
11/08/2017
  Vážení partneri, pozývame Vás na odborný seminár na tému VODNÝ ZÁKON PRE PODNIKY - praktické návody a riešenia, ktorý sa bude konať 28.09.2017  (tento termín je už obsadený) a 12.10.2017 (počet volných miest 50) v Banskej Bystrici.
09/05/2017
Jarný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici Odpad s obsahom škodlivých látok tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto...
20/04/2017
       V tomto  roku oslavuje spoločnosť DETOX s.r.o. svoje 25. narodeniny a zaradí sa medzi úspešné slovenské firmy, ktoré dokázali existovať a prosperovať počas celého štvrťstoročia! Počas tohto obdobia sme sa snažili...
08/03/2017
Vážení  partneri,     doposiaľ sme Vám ponúkali školenia najmä z oblastí odpadovej problematiky, ochrany ovzdušia a vôd. Avšak v dnešnej dobe je množstvo povinností, o ktorých podniky nie sú informované, aj napriek tomu, že sa...
08/12/2016
V novom roku sa budeme musieť prvý krát popasovať so zmenami v povinnom vypracovaní hlásení v odpadovom a obalovom hospodárstve vďaka úplne novej legislatíve v tejto oblasti. Aby sme Vás ušetrili problémov a zmätkov spojených s novými ohlasovacími...
01/12/2016
Sacie vozidlo s vysokotlakovým zariadením   V roku 2016 spoločnosť DETOX s.r.o. rozšírila svoj vozový park o Špeciálne tlakovo-sacie vozidlo disponujúce vysokotlakovým zariadením, ktoré umožňuje čistenie nádrží, potrubí a technológií a je...
30/11/2016
ODPORÚČAME VÁM VÝBORNÉ PRAKTICKÉ POMOCKY PRE UĽAHČENIE PRÁCE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PODNIKOCH
30/11/2016
Čistiaca stanica "TRANS CLEAN" Do prevádzky sme spustili technológiu s názvom Trans Clean, ktorá slúži na vysokotlakové čistenie a výplach železničných a automobilových, kontajnerov a áut na sypké materiály. Technológia je vybavená so zabudovaným...
09/09/2016
ZÁKON O ODPADOCH výklad a praktická ukážka plnenia niektorých povinností na modelovej firme.    Odborný seminár sa bude konať 25.10.2016 v Banskej Bystrici. Podrobné informácie o seminári a prihlášku nájdete v nižšie uvedených odkazoch....
09/05/2016
Jesenný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici Odpad s obsahom škodlivých látok tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto...
08/01/2016
Vážení klienti, v novom roku Vám prinášame ďalšie odborné semináre na aktuálne témy v oblasti firemnej legislatívy životného prostredia.    18.2.2016 - VODNÝ ZÁKON PRE PODNIKY a hlásenia vrátane IPKZ prevádzok - v Piešťanoch 17.3.2016 -...
20/01/2015
Vážení klienti,nakoľko nás s Vami spája veľmi aktuálna téma "NAKLADANIE S ODPADMI", pripravili sme pre Vás odborný seminár, na ktorom nás jeden z najuznávanejších odborníkov na odpadové hospodárstvo oboznámi so zmenami a novými povinnosťami...
30/04/2014
Na základe zmluvných vzťahov, ktoré má naša spoločnosť s mestami Banská Bystrica a Rimavská Sobota, môžu občania (nepodnikatelia) týchto miest v našich spracovateľských závodoch v uvedených mestách odovzdať vyseparovaný nebezpečný odpad bezplatne...
12/01/2014
Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Dňa 28.11.2013 bol v NRSR schválený zákon 434, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. Uvedený...
21/10/2013
Dovoľte, aby sme Vás touto cestou informovali o povinnosti vypracovať „Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015“, v zmysle § 6 Zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11/09/2013
V spoločnosti DETOX s.r.o. bol v júli 2013 úspešne realizovaný recertifikačný audit nezávislou audítorskou spoločnosťou BUREAU VERITAS Certification o plnení požiadaviek systému environmentálneho manažérstva v zmysle medzinárodnej...
22/03/2012
Na základe zmluvných vzťahov, ktoré má naša spoločnosť s mestami Banská Bystrica a Rimavská Sobota, môžu občania (nepodnikatelia) týchto miest v našich spracovateľských závodoch v uvedených mestách odovzdať vyseparovaný nebezpečný odpad bezplatne aj...
08/12/2011
Environmentálna politika našej spoločnosti, ktorú sme prijali v zmysle normy ISO 14001:2004, nás zaväzuje uprednostňovať spôsoby nakladania s odpadmi vedúce k ich zhodnoteniu a recyklácii na úkor zneškodňovania odpadov. Tento cieľ sa snažíme...
22/11/2011
Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.9.2011 Okresný súd Banská Bystrica vykonal zápisom navrhovaných údajov zmenu konateľa spoločnosti DETOX s.r.o.. S účinnosťou od 20.9.2011 sú konateľmi spoločnosti: Ing. Igor Slobodník...
22/03/2011
Vážení obchodní partneri, naša spoločnosť zmenila bežný účet, číslo nového bankového účtu vedeného v Československej obchodnej banke, a.s. je 4013246876/7500.
05/01/2011
Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť, že od 9.12.2010 zmenila naša spoločnosť svoje sídlo. Naša nová adresa je: DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139 974 05 Banská Bystrica Miesto výkonu práce ani dostupnosť pracovníkov,...
23/11/2010
Vážený zákazník, tak ako po minulé roky, Vám aj tento pripomíname, že sa blíži koniec kalendárneho roka a my všetci sa snažíme splniť si povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, aby sme spokojne mohli vykročiť do Nového roka a tiež sa vyhli...
07/10/2010
Vedenie spoločnosti DETOX s.r.o. sa usiluje budovať spoločnosť s vysokou úrovňou kvality služieb v oblasti odpadového hospodárstva a súčasne venuje nepretržitú pozornosť ochrane životného prostredia. Potvrdením tohto úsilia je opätovné úspešné...
07/10/2010
Na základe zmluvných vzťahov, ktoré má naša spoločnosť s mestami Banská Bystrica a Rimavská Sobota, môžu občania (nepodnikatelia) týchto miest v našich spracovateľských závodoch v uvedených mestách odovzdať vyseparovaný nebezpečný odpad bezplatne aj...
04/02/2010
Dňa 25.2.2010 organizujeme v Banskej Bystrici odborný seminár Povinnosti pôvodcu odpadu pre malé a stredné podniky, Novela zákona o odpadoch. Zameranie odborného seminára: Cieľom odborného seminára je oboznámiť podnikateľskú sféru a širokú odbornú...
02/12/2009
Spoločnosť DETOX s.r.o., držiteľ autorizácie na zhodnocovanie opotrebovaných olejov, vykupuje od svojich zákazníkov a priemyselných prevádzok opotrebované oleje. Podmienky výkupu:a) Odberateľ platí za olejový podiel v opotrebovanom oleji (t.j....
02/11/2009
Občania Banskej Bystrice a Rimavskej Soboty môžu odovzdať vyseparovaný nebezpečný odpad aj mimo termínov mobilných zberov (ktoré sa realizujú pravidelne dvakrát ročne) a to každý pracovný deň v čase od 7,00 do 14,00 hod. v prevádzkach spoločnosti...
01/09/2009
Jesenné kolo zberu nebezpečných odpadov v Banskej Bystrici bude v dňoch 3. a 10. októbra 2009. O presných rozpisoch s miestami zberných miest a termínoch Vás budeme na našej stránke informovať. Taktiež budú všetci občania mesta informovaní oznamom v...