Priemyselné služby

Sanácie a odstraňovanie ekologických havárií

Priemyselne využívané priestranstva ako čerpacie stanice a chemické prevádzky, ktoré boli znečistené rôznymi látkami vyžadujú odborné ošetrenie pred ich ďalším využitím.

Na základe chemickej analýzy vieme určiť typ znečistenia, následne navrhneme najvhodnejší spôsob očisty, hlavne:

 • miestnu úpravu pôdy znečistenú olejmi a ropnými produktmi
 • fyzikálno-chemické ošetrenie anorganického znečistenia


Vákuové čerpanie kvapalných látok a kalov

 • efektívne odstránenie kvapalín, pevných látok a kalov z cisterien, nádrží a iných uzavretých priestorov
 • k dispozícii je moderné zariadenie vákuového nakladania a špeciálne cisterny
 • použitím cisterien je možné odviezť odpadový materiál na konečné spracovanie v závode na spracovanie kvapalín firmy DETOX

  Príklady:

  - čistenie cisterien
  - čistenie lapačov tukov
  - nádrže autoumyvární
  - spracovateľské zariadenia
  - trubky, potrubia a nádoby

Čistenie jazier a vodných nádrží

Jazerá, rybníky, alebo priehrady sa v priebehu času plnia usadeninami. Usadeniny predstavujú osobitný druh neželaného znečistenia vody a jazerá sa musia čistiť a zbavovať usadenín. Firma DETOX vlastní špecializovanú technológiu, ktorá sa úspešne využívala pri ošetrovaní Seneckých jazier v rokoch 2006-2008.

Havarijná nonstop linka

Firma DETOX ponúka 24 hodinovú havarijnú nonstop linku v oblasti zásahov na ochranu životného prostredia na území celého Slovenska. Naše pohotovostné tímy majú skúsenosti
s prácou s olejmi a chemikáliami. Sú vybavené prostriedkami osobnej ochrany a všetkými prostriedkami na odstraňovanie znečistenia.

Kontakt havarijnej nonstop linky: 0905 323 323 

 

<< späť